Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

1. Fanbass is gevestigd aan Ekkersweijer 7, 5681 RZ Best, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81059116, BTW-nummer NL861910345B01. Fanbass wordt hierna aangeduid als ‘wij’. Fanbass is een handelsnaam van The Brandfarm B.V.

2. Wij verkopen producten, diensten, events, giftcards en we bieden kortingscodes aan.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Fanbass. Door gebruik te maken van de producten en diensten van Fanbass ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden voor de bij de webshop aangesloten en aangeboden brands.

De brands die hun producten en diensten via Fanbass aanbieden kunnen dat ook op hun eigen websites doen. Deze algemene voorwaarden zijn daarom van toepassing op zowel de webshop van fanbass.nl als hun eigen webshop op de website van de betreffende brand. Hierna beiden aangeduid als ‘ondernemer’.

 Artikel 2 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de tijd waarbinnen je het product wat je bij ons hebt gekocht kunt ruilen of retourneren. Lees alles over bedenktijd. 

2. Consument: jij. 

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd jouw product te ruilen of retourneren; 

5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

6. Ondernemer: Fanbass, wij. 

7. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen 

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten en/of diensten die betrekking hebben op de bestelling die jij bij ons hebt geplaatst. 

2. Voordat je een bestelling bij ons plaatst zijn deze algemene voorwaarden te raadplegen in de footer op onze website. Je kunt deze algemene voorwaarden ook per mail als PDF bij ons opvragen via shop@fanbass.nl

3. Naast de algemene voorwaarden hanteren wij bij een specifieke product- of dienst soms andere voorwaarden. Als daar voor jou tegenstrijdige voorwaarden uit voortkomen dan gaan wij samen kijken naar een gunstige oplossing. 

4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd zullen naar redelijkheid en ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld. Dat geldt ook voor de uitleg van onduidelijkheden over inhoud van de bepalingen. 

5. Het is op geen enkele manier toegestaan om onze naam en logo in eigen of commerciële uitingen te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. 

Artikel 4 – Het aanbod 

1. Als een aanbieding of product beperkte geldig is of onder voorwaarden wordt aangeboden dan zullen wij dit duidelijk vermelden. 

2. Onze producten en/of diensten worden vrijblijvend aangeboden. Wij hebben het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

3. Alle producten en/of diensten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is uitgebreid genoeg zodat jij goed geïnformeerd wordt over het product. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. 

4. Alle afbeeldingen en productomschrijvingen van het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van onze overeenkomst. 

5. Afbeeldingen van aangeboden producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren op de productafbeeldingen 1- op-1 overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6. Wij vermelden op onze website voor al onze producten en diensten de informatie die nodig is om te weten wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan jouw bestelling zijn verbonden. In het bijzonder: 

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van de omschreven punten in lid 4, tot stand op het moment dat jij een bestelling bij ons plaats volgens de gestelde voorwaarden. 

2. Als je een online bestelling bij ons plaatst, bevestigen wij jouw aankoop per mail aan je. Zolang wij de aankoop nog niet hebben bevestigd, kan je de bestelling kosteloos annuleren of wijzigen. 

3. Voor online aankopen en betalingen zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van jouw data en betalingen te beveiligen. 

4. Wij mogen ons – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en/of jij op verantwoorde manier een aankoop kan aangaan. Als wij goede argumenten zien om naar aanleiding van ons onderzoek om de overeenkomst niet aan te gaan, is mogen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Wij zullen bij jouw aankoop van een product of dienst aan jou de volgende informatie per email meesturen: 

6. In geval van een langdurige overeenkomst is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering. 

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder reden te annuleren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat je de bevestiging van de overeenkomst van ons hebt ontvangen. 

2. Tijdens de bedenktijd beloof jij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zal het product voorzichtig uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of je het product wil behouden. Als je besluit het product te willen ruilen of retourneren, zal je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons terugsturen. Het retourneren kan alleen volgens de door ons opgegeven instructies. 

3. Als je gebruik wil maken van jouw herroepingsrecht ben je verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan ons door te geven. Dan kan door het retourformulier te gebruiken dat bij het product is geleverd of door ons een e-mail te sturen. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat jouw producten op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending. 

4. Als je na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht of het product niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten: 

1. Bij levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Tenzij het een evenement betreft dat binnen 31 dagen plaatsvindt. Raadpleeg voor uitzonderingen artikel 8 – uitsluiting herroepingsrecht. 

2. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, de kosten van terugzending voor je eigen rekening. 

2. Het door jouw betaalde bedrag zal door ons uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat wij het product hebben terugontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jouw eigen toedoen kan je geen aanspraak maken op het herroepingsrecht en zullen de kosten die je hebt gemaakt niet door ons worden terugbetaald. 

4. Je kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als wij niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben gegeven. Deze informatie moeten beschikbaar zijn gesteld voorafgaand aan het sluiten van onze koopovereenkomst. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Wij mogen het herroepingsrecht uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als wij dit duidelijk hebben aangegeven in het aanbod voorafgaand aan het afsluiten van onze overeenkomst. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: o Die door wij voor jou op jouw verzoek hebben gepersonaliseerd; 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

Artikel 9 – De prijs 

1. De prijs van een aanbieding zal niet worden verhoogd binnen de periode die als de geldigheidsduur wordt vermeld. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven zijn daar een uitzondering op. 

2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt duidelijk bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als wij dit hebben aangekondigd en:

5. Alle genoemde prijzen van producten of diensten zijn inclusief btw. 

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht om de producten of diensten volgens de foutieve prijs aan jou te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

1. Wij garanderen dat de producten en/of diensten voldoen aan onze overeenkomst; de vermelde productspecificaties, de eisen van kwaliteit en bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Terugsturen van producten moet gebeuren in de originele verpakking. Zowel product als verpakking moeten onbeschadigd zijn en in nieuwstaat verkeren. 

4. Onze garantietermijn is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument. Ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

5. De garantie geldt niet als:

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

1. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot dienstverlening. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan hebt doorgegeven. 

3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Je kunt hier geen rechten aan ontleden. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding. 

4. Rekening houdend met wat we in lid 3 van dit artikel vermelden, streven wij ernaar om geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen uit te voeren. Tenzij jij akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt je uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. Jij hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Je hebt in dat geval geen recht op een schadevergoeding. 

5. Als je de bestelling in het geval van lid 4 of 5 van dit artikel wilt annuleren, dan zullen wij het bedrag dat jij hebt betaald voor je de betreffende producten of diensten uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. 

6. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voor verzending van je bestelling zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Jij hebt in dat geval het recht om jouw bestelling te annuleren. Terugbetaling gaat volgens de afspraak beschreven in lid 5 van dit artikel. 

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging 

1. Jij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en waarbij wij verplicht zijn tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van minimaal één maand. 

2. Je kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en waarbij wij verplicht zijn tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. Je kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Verlenging 

1. Een overeenkomst die jij voor bepaalde tijd met ons bent aangegaan en waarbij wij verplicht zijn tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

2. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten en/of diensten (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag jij na een jaar de overeenkomst met een opzegtermijn van minimaal een maand opzeggen, tenzij wij in overleg beslissen dat opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur akkoord is. 

Artikel 13 – Giftcards 

1. Onze giftcards hebben een geldigheidsduur van maximaal 24 maanden vanaf het moment van uitgifte. De giftcard is op elk moment inwisselbaar tegen elk product uit ons assortiment in de webshop. 

2. Kortingscodes of krediet kunnen niet gebruikt worden om giftcards aan te kopen. 

3. De giftcard is niet inwisselbaar voor geld, abonnementen of evenementen. 

Artikel 14 – Kortingscodes 

1. Onze kortingscodes hebben een geldigheidsduur van maximaal 24 maanden vanaf het moment van uitgifte. 

2. Kortingscodes mogen niet worden gebruikt voor eigen commerciële doeleinden. Persoonlijke codes mogen niet worden doorgegeven aan derden.

3. Fraude met kortingscodes of pogingen worden door ons geregistreerd. Het gebruik van kortingscodes zal de fraudeur worden ontzegd. 

4. De door Fanbass uitgegeven kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website. 

Artikel 15 – Betaling 

1. Door een bestelling te plaatsen bij Fanbass via de webshop, ga je akkoord met de prijs en de omschrijving van het product. 

2. Voor de betaling kan je alleen gebruik maken van de door ons op de website aangeboden betaalmogelijkheden en moet worden voldaan voordat de bestelling kan worden verzonden. 

3. Betalingen verlopen via onze betaalprovider Mollie Payments. Het betaalsysteem maakt gebruik van een SSL en jouw betaalgegevens zijn daarbinnen veilig. Er is geen tussenkomst van andere partijen. 

4. Voor zover niet anders is overeengekomen, ben je verplicht het verschuldigde bedrag van je bestelling direct via een online betaling te voldoen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om er op het moment van betaling over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening. 

5. Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden. 

6. In geval van wanbetaling hebben wij (met uitzondering van wettelijke beperkingen) het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

7. Facturen en betalingsherinneringen zullen uitsluitend per email aan je worden verstuurd op het emailadres dat jij aan ons hebt doorgegeven. 

8. Als je bij ons een account aanmaakt en jouw betaalgegevens invoert dan worden deze veilig opgeslagen door onze betaalpartner. Wij hebben in geen enkel geval toegang tot jouw betaalgegevens. 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van onze overeenkomst kan je binnen 2 maanden nadat je gebreken van een product hebt geconstateerd duidelijk en volledig omschreven bij ons indienen via shop@fanbass.nl

3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum dat we de klacht hebben ontvangen. Als een klacht om een langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij je binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer wij jou een meer uitvoerig antwoord kunnen sturen. 

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat wij kunnen toetsen bij de geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform http://ec.europa.eu/odr

5. Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven. 

6. Als wij het eens zijn met jouw klacht gegrond dan zullen wij het betreffende geleverde product kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 17 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten die wij samen afsluiten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als jij in het buitenland woont. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid 

1. Fanbass is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten die via de webshop worden verkocht. 

2. Fanbass is niet aansprakelijk voor enige technische storingen, virussen of andere problemen die kunnen optreden bij het gebruik van de webshop. 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en de producten die worden verkocht via de webshop, behoren toe aan Fanbass en aangesloten merken en leveranciers. 

2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Fanbass gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende en/of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk zijn vastgelegd op een locatie die voor jou toegankelijk is. 

Artikel 20 – Wijzigingen 

Fanbass B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op de webshop.